Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityכנרת זמורה דביר | סדרת מסע מדע

סדרת מסע מדע

מדעים לכיתות א-ו

"מסע מדע" היא סדרת ספרים להוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי (כיתות א-ו).

לכל שנה ספר לימוד אחד הכולל את כל התכנים והמיומנויות הנדרשים בתוכנית הלימודים.

הספרים עשירים במידע, במלל ובתמונות, ומותאמים להוראה בכיתות הטרוגניות ולתלמידים בעלי סגנונות למידה שונים.

התאמה לתכנית הלימודים

כל ספר בסדרת מסע מדע עונה על תכנית הלימודים הנדרשת בכל אחד מהנושאים המרכזיים: חומרים - תכונות ושימושים, אנרגיה - מקורות, סוגים ותועלת לאדם, אקולוגיה וחיים - מאפייני חיים, הסביבה שאנחנו חיים בה, מגוון המינים בטבע והתאמתם לסביבה, מבנה גוף האדם והשמירה על בריאותו, כדור הארץ והיקום, תופעות מחזוריות בטבע.
שני היבטים עוברים כחוט השני בכל נושאי הלימוד: הטכנולוגיה שהאדם פיתח וההשלכות של השימוש בטכנולוגיה על חברת האדם ועל הסביבה.
בכל אחד מספרי הסדרה משולבות פעילויות המאפשרות לתלמידים פיתוח חשיבה ברמות שונות בהתאם לגישת האופק החדש.

עקרונות הסדרה
  1. שילוב עקרונות המאפיינים את עולם הטבע, בכל נושאי הלימוד הרלבנטיים.
  2. הצגת היבטים מדעיים, טכנולוגיים וחברתיים-ערכיים בכל נושא.
  3. פיתוח ראיה רב-תחומית כחלק בלתי נפרד מרצף ההוראה.
  4. שילוב סיפור מסגרת בספר המקשר בין הנושאים והתכנים השונים הנלמדים בו.
  5. ארגון תכני הלימוד ביחידות לימוד קצרות.
  6. עושר רב באיורים ובתמונות והתאמת התכנים והמשימות ללומדים ברמות שונות.