Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityכנרת זמורה דביר | סדרת שורשים וכנפיים

סדרת שורשים וכנפיים

ספרות לכיתות ז-ט

ייחודיות הסדרה
  • פעילויות המשולבות בספר מאפשרות פיתוח החשיבה בהתאם לגישת האופק הפדגוגי החדש.
  • עידוד קריאת ספרות לבני הנעורים כחלק מהוראת הספרות.
  • יצירות שלא נכללו בתכנית הלימודים הקודמת בספרות וכלולות התכנית הלימודים החדשה שהתפרסמה השנה: ש"י עגנון, ש. טשרניחובסקי,
  • טקסטים מן המקורות היהודיים, יצירות של סופרים ומשוררים עכשווים.
  • יצירות וטקסטים המשמשים בסיס לדיונים גם בשיעורי מורשת.
  • יצירות אמנות משולבות במקראה כחלק אינטגרלי מהנושא במסגרתו הן מופיעות, מאפשרות למידה משמעותית לתלמידים בעלי סגננות למידה שונים.