Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityכנרת זמורה דביר | סדרת מולדת, חברה ואזרחות

סדרת מולדת, חברה ואזרחות

מולדת לכיתות ב-ד

התאמה לתכנית הלימודים

היסוד המארגן בספר הוא מעגלי ההשתייכות המתרחבים מהמעגל האישי אל הסביבה החברתית והפיזית, וחיזוק הקשר אליה תוך מעורבות אישית.בעזרת תיאורי מקרה סיפוריים, פעילויות חוץ כיתתיות, ותוך כדי שיפור מיומנויות הלמידה והרחבת הידע, ילמדו התלמידים בהנאה את היסודות הראשונים בלימודי המולדת, החברה והאזרחות.

עקרונות הסדרה
  • הספרים מאפשר לימוד משמעותי במגוון תחומים: מולדת, חברה ואזרחות, חינוך לשוני וכישורי חיים, כל זאת תוך הקניית ערכים וכלים לגישור ולפתרון בעיות.
  • הלימוד מבוסס על תיאורי מקרים: אירועים וחוויות מעולם הילדים, משפחתם וחבריהם לכיתה – המופיעים בסיפורים קצרים ומאפשרים לימוד מעניין ומשמעותי.
  • הספרים כולל מקורות מידע ומשימות הוראה-למידה המפתחות חשיבה ברמות שונות.
  • הספרים מתייחס לסגנונות למידה שונים, עשיר בטקסטים ברמות שונות ומסוגות שונות, וכן בחומר חזותי ממחיש ומעשיר.