Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityכנרת זמורה דביר | סדרת חוט של חן

סדרת חוט של חן

ספרות לכיתות ז-ח בביה"ס הממ"ד

התאמה לתכנית הלימודים:

המקראות חוט של חן נכתבו ברוח תוכנית הלימודים החדשה בספרות של החמ"ד (תשע"ו) ולאור המלצותיה.

היצירות נבחרו על פי העקרונות המופיעים בתוכנית הלימודים לחטיבת הביניים:
  • טיפוח אהבת הספרות כתחום דעת תרבותי־אוֹמנותי.
  • העשרת הזהות הדתית של התלמידים.
  • חיבור לתרבות הישראלית ולערכיה.
שערי המקראות בנויים על פי נושאים מחיי היומיום של תלמידי חטיבת הביניים. בכל שער:
  • מבחר מגוון של יצירות עבריות ומתורגמות מסוגות שונות.
  • פעילויות מגוונות לפיתוח כישורי חשיבה ספרותית.
  • שאלות העוסקות ברלוונטיות ומכוונות להפנמה של הערכים והנושאים שעולים מן היצירות ברוח הלמידה המשמעותית של "לב לדעת".
  • טיפוח היצירתיות.
  • שילוב הוראה בין־תחומית.
  • היכרות עם פרקים מספרי קריאה כדי לעודד קריאת ספרים.
למקראות מצורפים מדריכים למורה מפורטים ועשירים.