Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityכנרת זמורה דביר | סדרת צועדים בדרך המילים (ממלכתי דתי)

סדרת צועדים בדרך המילים (ממלכתי דתי)

חינוך לשוני לכיתות ב-ו בביה"ס הממ"ד

התאמה לתכנית הלימודים

"חינוך לשוני: עברית-שפה, ספרות ותרבות" (תשס"ג) ועל פי התבחינים שפורסמו על ידי משרד החינוך בנובמבר 2011

עקרונות הסדרה

מענה על כל ההישגים הנדרשים בחינוך לשוני - התנסויות בקריאה, בכתיבה בהאזנה ובדיבור.

מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה והעשרת השפה ממקראות איכותיות, עשירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות - המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי.

נכתבה בגישה בין תחומית וכוללת טקסטים עיונים, טקסטים ספרותיים וטקסטים חזותיים מסוגים שונים.

המשימות בספר מכוונות לפיתוח קריאה מושכלת של טקסטים מסוגות שונות, לקידום הכישורים הלשוניים, לקידום חשיבה מסדר גבוה ולפיתוח דרכי קריאה יעילות.

הטקסטים בספר מותאמים לגיל הלומדים, בעלי מטען תרבותי עשיר, מכוונים להרחבת הדעת, מפתחים הבנה ספרותית ומעודדים חשיבה ביקורתית.