Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityכנרת זמורה דביר | סדרת נקרא ונפעל

סדרת נקרא ונפעל

תנ"ך לכיתות א-ה

אודות הסדרה

סדרה חדשנית ללמודי מקרא המכילה את פרקי הלימוד עם פירוש המלמד את מאפייני השפה המקראית ומבחר פעילויות ללומדים הצעירים.

התאמה לתכנית הלימודים
  • קריאת הטקסטים המקראיים היא מרכז הכובד של תהליכי ההוראה-למידה לפי סדרה זו.
  • הפירושים הצמודים לקטסט המקראי כתובים בלשון המובנת לתלמיד אך אינם מחליפים אותו.
  • התוספות החוץ מקראיות והפעילויות משלבות תחומי דעת שונים במטרה להמחיש ולקרב את הילדים לעולם התנ"ך.
  • הפרדה חזותית ברורה בין הטקסט המקראי ליתר התחומים והפעילויות.

פורמט חוברת גדולה מותאם ליכולות הכתיבה של התלמידים הצעירים.