Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פשוט חשבון ו - חלק שלישי

מתמטיקה לכיתה ו


חלק מסדרת
כתיבה
שרה הוכנר, איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום, ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת, אביבה פשחור, דיצה בונפיאל, טלי דגן
ייעוץ
ד"ר רותי שטיינברג, ד"ר מיכאל קורן
מספר אישור
2728

תכנים לתלמיד/ה

יחידה 1
פתיח
אחוזים
יחידה 3
פתיח
חישוב האחוז
יחידה 7
פתיח
גופים (א)
יחידה 8
פתיח
גופים (ב)
יחידה 9
פתיח
נפח מנסרה ונפח גליל
יחידה 10
פתיח
נפח מנסרה ונפח פירמידה
יחידה 11
פתיח
יחס (א)
יחידה 16
פתיח
יחס (ב)
יחידה 17
פתיח
יחס (ג)
יחידה 19
פתיח
יחס (ד)
יחידה 23
פתיח
שאלות תנועה והספק
יחידה 25
פתיח
קנה מידה
יחידה 26
פתיח
קנה מידה (ב)

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  1. פריסות תכנית עבודה שנתית.
  2. הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור.
  3. הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי.
  4. פעילויות חווייתיות הכוללות משימות הדורשות חשיבה ותרגול מגוון.
  5. הצעות לשיעורי בית.
  6. דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים.
  7. מגוון פעילויות הערכה.