Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צועדים בדרך המילים ה

חינוך לשוני לכיתה ה


חלק מסדרת
כתיבה
בינה גלר-טליתמן, חנה שליטא
ייעוץ
ד"ר אורית מיטל
מספר אישור
2552

תכנים לתלמיד/ה

לספר זה לא נלווים תכנים דיגיטליים לתלמיד/ה.

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  1. המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע למורה ללמד באופן משמעותי וחווייתי
  2. מבוא קצר לכל שיעור ובו קשר לרציונאל שהנחה את בחירתו
  3. דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים
  4. מגוון הצעות לפעילויות לימודיות בטקסטים שהמדריך דן בהם