Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פשוט לחשוב חשבון ב - חלק שני

מתמטיקה לכיתה ב


חלק מסדרת
כתיבה
שרה הוכנר, איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום, ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת, אביבה פשחור, דיצה בונפיאל, טלי דגן
ייעוץ
ד"ר רותי שטיינברג, ד"ר מיכאל קורן
מספר אישור
2773

תכנים לתלמיד/ה

יחידה 3
פתיח
חיבור עם נעלם ברצועת המספרים
יחידה 4
פתיח
מבנה עשורי (א)
יחידה 5
פתיח
מבנה עשורי (ב)
יחידה 6
פתיח
חיסור עם פריטה (א)
יחידה 7
פתיח
חיסור בעזרת רצועת המספרים
יחידה 8
פתיח
חיסור עם פריטה (ב)
יחידה 9
פתיח
חיסור
יחידה 9(א)
פתיח
חיסור עם פריטה בעזרת לבנים
יחידה 11(א)
פתיח
חיבור בטור
יחידה 11(ב)
פתיח
חיסור
יחידה 13
פתיח
כפל
יחידה 15
פתיח
סיפורי כפל
יחידות 19-20
פתיח
חוק החילוף בכפל

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  1. פריסות תכנית עבודה שנתית.
  2. הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור.
  3. הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי.
  4. פעילויות חווייתיות הכוללות משימות הדורשות חשיבה ותרגול מגוון.
  5. הצעות לשיעורי בית.
  6. דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים.
  7. מגוון פעילויות הערכה.