Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פשוט לחשוב חשבון ב - חלק שלישי

מתמטיקה לכיתה ב


חלק מסדרת
כתיבה
שרה הוכנר, איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום, ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת, אביבה פשחור, דיצה בונפיאל, טלי דגן
ייעוץ
ד"ר רותי שטיינברג, ד"ר מיכאל קורן
מספר אישור
2773

תכנים לתלמיד/ה

יחידות 3-4
פתיח
חיבור בטור (א)
יחידה 5
פתיח
חיבור בטור (ב)
יחידה 6
פתיח
חיבור בטור (ג)
יחידה 9
פתיח
חילוק (א)
יחידה 12
פתיח
חילוק (ב)
יחידה 14
פתיח
כפל וחילוק (א)
יחידה 16
פתיח
חיסור בטור (א)
יחידה 17
פתיח
חיסור עם פריטה
יחידה 18
פתיח
חיסור בטור (ב)
יחידה 21
פתיח
פיתוח תובנה חשבונית
יחידה 31
פתיח
כפל וחילוק (ב)
יחידה 32
פתיח
כפל וחילוק (ג)
יחידה 34
פתיח
שברים

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  1. פריסות תכנית עבודה שנתית.
  2. הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור.
  3. הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי.
  4. פעילויות חווייתיות הכוללות משימות הדורשות חשיבה ותרגול מגוון.
  5. הצעות לשיעורי בית.
  6. דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים.
  7. מגוון פעילויות הערכה.