Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פשוט לחשוב חשבון א - חלק ראשון

מתמטיקה לכיתה א


חלק מסדרת
כתיבה
שרה הוכנר, איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום, ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת, אביבה פשחור, דיצה בונפיאל, טלי דגן
ייעוץ
ד"ר רותי שטיינברג, ד"ר מיכאל קורן
מספר אישור
2773

תכנים לתלמיד/ה

יחידה 3
פתיח
המספר 5
יחידה 14
פתיח
מספרים זוגיים ומספרים אי זוגיים
יחידה 18
פתיח
כמה חסר?
יחידה 20
פתיח
רוצים 10 (א)
יחידה 21
פתיח
דומינו 7
יחידה 23
פתיח
מניית המשך (א)
יחידה 24
פתיח
מניית המשך (ב)
יחידה 27
פתיח
מחליפים מקום
יחידה 30
פתיח
רוצים 10 (ב)
יחידה 30א
פתיח
שלושה מחוברים
יחידה 31
פתיח
חיסור
יחידה 34
פתיח
מספרים מסתתרים
יחידה 39
פתיח
4 תרגילים
יחידה 41
פתיח
חיבור וחיסור (א)
יחידה 41א
פתיח
חיבור וחיסור (ב)

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  1. פריסות תכנית עבודה שנתית.
  2. הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור.
  3. הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי.
  4. פעילויות חווייתיות הכוללות משימות הדורשות חשיבה ותרגול מגוון.
  5. הצעות לשיעורי בית.
  6. דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים.
  7. מגוון פעילויות הערכה.