Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ביישוב שלנו ובסביבתו

מולדת לכיתה ד


חלק מסדרת
כתיבה
זיוה לוריא-מימוני
ייעוץ
בינה גלר-טליתמן, פרופ' יצחק שנל, ד"ר איריס גרייצר
מספר אישור
2420

תכנים לתלמיד/ה

לספר זה לא נלווים תכנים דיגיטליים לתלמיד/ה.

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  • כולל מבוא ובו קוים מנחים לכתיבת ספר התלמיד, הערות כלליות על ארגון הספר והקשר בין התכנים הנלמדים בו לסטנדרטים.
  • כולל דפי העשרה בשני נושאים: מה בין ניסוי לתצפית, הדרכה לקריאה מונחית של הטקסטים.
  • כולל חומרי עזר להוראת הנושאים הנלמדים בפרק.